Location Bucuresti, Romania Job type Full-time

(RO version below)

 

Who are we?

We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.

In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.

 

Who are we looking for?

As a Digital Marketing Manager at Payvent, you will be responsible for leading our brand awareness initiatives. This role involves overseeing end-to-end campaign management, from ideation to execution and reporting. The ideal candidate will have a passion for music and events, coupled with experience in social media, content creation, and online marketing.

This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.

 

What will you do?

 • Plan and execute multichannel digital marketing campaigns (including but not limited to PPC, SEM, social media, email, and display advertising)
 • Manage and grow our social media presence on platforms such as LinkedIn, TikTok, Facebook, and Instagram.
 • Create and curate shareable content (both texts and visuals) to drive brand awareness and engagement.
 • Coordinate with internal teams to ensure consistent messaging and branding.
 • Analyze campaign performance metrics and make data-driven adjustments.
 • Monitor industry trends and competitor activities.

 

Who are we looking for?

Required:

 • Bachelor’s degree in Marketing or related field
 • Minimum 3 years of marketing experience.
 • Proficiency in digital marketing channels and PPC tools
 • Excellent written and verbal communication skills in both Romanian and English

Preferred

 • Prior experience in the entertainment industry
 • Creativity and innovative thinking
 • Video creation experienceSkills
 • Demonstrated experience and proficiency in utilizing digital marketing tools such as Google Analytics, Google AdWords, SEO tools, social media management platforms, and email marketing software
 • Strong analytical skills to assess ROI, track key performance indicators (KPIs), and make data-driven decisions
 • Capacity to generate innovative ideas for digital marketing campaigns, content creation, and engagement strategies
 • Creative thinking to develop compelling visual and written content that resonates with the target audience across various digital channels
 • Meticulous attention to detail in all aspects of digital marketing, including campaign setup, content creation, copywriting, ad targeting, and A/B testing
 • Strong project management skills to oversee multiple digital marketing initiatives simultaneously, prioritize tasks, meet deadlines, and collaborate effectively with cross-functional teams
 • Ability to efficiently use budgets, resources, and timelines to ensure successful campaign execution

 

What do we offer?

 • Become a valuable member of the most rapidly growing startup in the thrilling events industry
 • We value diversity, creativity, and innovation, and welcome individuals who share our passion for delivering exceptional service to our clients.
 • Opportunities for professional development and growth within the organization
 • Competitive salary and performance-based incentives
 • Flexible working hours, we meet in the office starting from 10am
 • Coolest tools to do your work in style
 • Experience the peace of mind that comes with private healthcare coverage (SanoPass)

 


 

Cine suntem?

Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente și locații. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România. Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană

 

Ce ne dorim?
În rolul de Digital Marketing Specialist, vei fi responsabil de coordonarea inițiativelor noastre de brand awareness. Acest rol implică managementul integral al campaniilor, de la idee la executare și raportare. Candidatul ideal va avea o pasiune pentru muzică și evenimente, împreună cu experiență în social media, crearea de conținut și marketing online.

Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale

 

Ce vei face?

 • Vei planifica și pune in aplicare campanii de marketing digital pe mai multe canale (inclusiv, dar fără a se limita la PPC, SEM, social media, e-mail și publicitate display)
 • Vei gestiona și dezvolta prezența noastră pe social media pe platforme precum LinkedIn, TikTok, Facebook și Instagram.
 • Vei crea conținut original (text, imagine) pentru a stimula brand awareness.
 • Te vei coordona cu echipele interne pentru a asigura 0 comunicare consistentă a brandului.
 • Vei analiza metricile de performanță a campaniei și faceți ajustări bazate pe date.
 • Monitorizați tendințele din industrie și activitățile concurenților.

 

Pe cine cautam?

 • Minimum 3 ani de experiență în marketing.
 • Competențe în canalele de marketing digital și instrumente PPC
 • Abilități excelente de comunicare în scris și verbal în limba română și engleză

Preferabil:

 • Experiență anterioară în industria divertismentului
 • Creativitate și gândire inovatoare
 • Experiență în crearea de video-uri

Abilități:

 • Experiență demonstrată și competență în utilizarea uneltelor de marketing digital, cum ar fi Google Analytics, Google AdWords, instrumente SEO, platforme de gestionare a rețelelor de socializare și software pentru marketing prin e-mail
 • Abilități analitice solide pentru evaluarea ROI-ului, urmărirea indicatorilor cheie de performanță (KPI-uri) și luarea deciziilor bazate pe date
 • Capacitatea de a genera idei inovatoare pentru campaniile de marketing digital, crearea de conținut și strategiile de angajare
 • Abilități de gestionare a proiectelor pentru a supraveghea simultan mai multe inițiative de marketing digital, pentru a prioritiza sarcinile, pentru a respecta termenele limită și pentru a colabora eficient cu echipele interfuncționale
 • Capacitatea de a utiliza eficient bugetele, resursele și calendarele pentru a asigura o execuție de succes a campaniilor.

 

Ce îți oferim?

 • Devino un membru valoros al startupului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Valorizăm diversitatea, creativitatea și inovația și primim cu căldură persoanele care împărtășesc pasiunea noastră pentru livrarea unui serviciu excepțional clienților noștri.
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Salariu competitiv și bonusuri bazate pe performanță
 • Orar flexibil, ne întâlnim la birou începând cu ora 10 dimineața
 • Experimentați liniștea care vine odată cu acoperirea asigurării private de sănătate (SanoPass)