Location Bucuresti, Romania Job type Full-time

(RO version below)

Who are we?

We offer event organizers comprehensive ticketing, access control, and cashless payment services. With our extensive experience of over 500 successfully implemented projects and the trust of over 2000 organizers who have used our ticketing services, we are the market leader in cashless payments and access control.

In addition to Romania, we operate in 10 other countries with ambitious plans to become leaders in the European market.

 

What are we looking for?

As a Business Support Specialist, you will play a vital role in ensuring the smooth functioning of various operational aspects, including financial management, personnel administration, vendor management and office administration.

This full-time position offers the opportunity to be part of a dynamic, results-oriented team of young and motivated colleagues, within an informal working atmosphere.

 

What will you do?

FINANCIAL

 • Managing primary accounting activities (e.g., invoicing – with e-Invoice transmission, payment of invoices, tracking and controlling expenses, preparing payment / collection orders, keeping purchase records and related documents up to date, cash register, salary payment, etc.).
 • Preparing monthly financial and operational reports (e.g., monthly analysis of revenue by client and revenue type, monthly analysis of results by country and explanation of variances from budget).
 • Maintaining communication with suppliers and clients (e.g., requests for quotations, orders, payment confirmatio

HR

 • Compiling and managing personnel files, including processing hiring documents, managing leaves, and other administrative aspects related to personnel.
 • Ensuring compliance with relevant internal regulations and policies.

OPERATIONAL

 • Efficiently managing the office and daily operations, ensuring smooth functioning.
 • Drafting contracts with various clients / assisting in drafting contracts with suppliers.
 • Physical organization of the contract archive and related documents.
 • Close collaboration with the leadership team to support various projects and initiatives.
 • Managing internal and external correspondence and communications.

 

Who are we looking for?

 • You have intermediate to advanced knowledge of MS Excel and other productivity applications (checklists, time management, calendars).
 • You have intermediate-level proficiency in operating MS Office (Word, Excel, PowerPoint).
 • Previous experience in similar roles, preferably in a startup or corporate environment, is preferred.
 • Previous experience in primary accounting or personnel administration is an advantage.
 • You possess excellent communication skills and the ability to work efficiently in a dynamic environment.
 • You are detail-oriented, efficient, and organized.
 • You are an ambitious, energetic, and positive individual, capable of using initiative and working within a team.
 • You have strong time management skills and the ability to prioritize effectively.
 • You have excellent oral and written communication skills in both Romanian and English.

 

What do we offer?

 • Become a valuable member of the most rapidly growing startup in the thrilling events industry
 • We value diversity, creativity, and innovation, and welcome individuals who share our passion for delivering exceptional service to our clients.
 • Opportunities for professional development and growth within the organization
 • Competitive salary and performance-based incentives
 • Flexible working hours, we meet in the office starting from 10am
 • Coolest tools to do your work in style
 • Experience the peace of mind that comes with private healthcare coverage (SanoPass)

 


 

Cine suntem?

Oferim servicii complete de ticketing, access control si cashless payments pentru organizatorii de evenimente si locații. Cu o experiență extinsă de peste 500 de proiecte implementate cu succes și încrederea a peste 2000 de organizatori care au utilizat serviciile noastre de vânzare a biletelor, suntem liderii de piață în România. Pe lângă România, activăm în alte 10 țări cu planuri ambițioase de a deveni lideri pe piața europeană

 

Ce ne dorim?

In calitate de Business Support Specialist, vei juca un rol vital în asigurarea funcționării fără probleme a diverselor aspecte operaționale, inclusiv gestionarea financiară, administrarea personalului, gestionarea furnizorilor și administrarea biroului. Această poziție full-time oferă oportunitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică, orientată către rezultate, formată din colegi tineri și motivați, în cadrul unei atmosfere de lucru informale.

 

Ce vei face?

Financiar

 • Gestionarea unor activități de contabilitate primară (ex: întocmire facturi – cu transmitere e-Factură, plăti facturi, urmărirea și controlul cheltuielilor, întocmire dispoziții de plata / încasare, păstrarea la zi a evidenței achizițiilor si documentele aferente, registru de casă, plata salarii etc).
 • Pregătirea rapoartelor financiare și operaționale lunare (ex: analiza lunară a veniturilor pe client și pe tip de venit, analiza lunară a rezultatelor pe țară și explicarea variațiilor față de buget)
 • Păstrarea legăturii cu furnizorii și clienții (ex: cereri de oferta, comenzi, confirmări de plată).

Human Resources

 • Întocmirea și administrarea dosarelor de personal, inclusiv procesarea documentelor de angajare, gestionarea concediilor și a altor aspecte administrative legate de personal.
 • Asigurarea respectării reglementărilor și politicilor interne relevante.

Operațional

 • Gestionarea eficientă a biroului și a operațiunilor zilnice, asigurându-se că totul funcționează fără probleme.
 • Întocmire contracte cu diverși clienți / suport la întocmirea contractelor cu furnizorii.
 • Organizarea fizică a arhivei de contracte și a documentelor aferente.
 • Colaborarea strânsă cu echipa de conducere pentru a sprijini diverse proiecte și inițiative.
 • Gestionarea corespondenței și a comunicațiilor interne și externe.

 

Pe cine cautam?

 • Ai experiență anterioară în contabilitate primară sau administrare de personal constituie un avantaj.
 • Ai cunoștințe de MS Excel mediu-avansat s alte aplicații de productivitate (checklists, time management, calendar).
 • Ai cunoștințe de operare MS Office (Office, Excel, PowerPoint) la nivel mediu.
 • Ai experiență anterioară în funcții similare, de preferat într-un mediu sau start-up sau corporate.
 • Deții abilități excelente de comunicare și capacitatea de a lucra eficient într-un mediu dinamic
 • Ai atenție la detalii, eficientă și organizare.
 • Ești o persoană ambițioasă, energică și pozitivă, cu capacitatea de a folosi libera inițiativă, precum și de a lucra în cadrul unei echipe.
 • Ai abilități de gestionare a timpului și de a stabili priorități în mod eficient.Ai o comunicare foarte buna, orală și scrisă, în romana și engleză.

 

Ce iți oferim?

 • Devino un membru valoros al startupului cu cea mai explozivă creștere în industria evenimentelor
 • Valorizăm diversitatea, creativitatea și inovația și primim cu căldură persoanele care împărtășesc pasiunea noastră pentru livrarea unui serviciu excepțional clienților noștri.
 • Oportunități pentru dezvoltare profesională și creștere în cadrul organizației
 • Salariu competitiv și bonusuri bazate pe performanță
 • Orar flexibil, ne întâlnim la birou începând cu ora 10 dimineața
 • Experimentați liniștea care vine odată cu acoperirea asigurării private de sănătate (SanoPass)